”Att hjälpa människan”

Advokatrollen har främst i medier, och då i huvudsak utanför Sveriges gränser, kommit att ifrågasättas. Advokater har många gånger i massmedia beskrivits som giriga, lata och ointresserade av sina uppdragsgivare. För att vara en god advokat krävs en stor portion intresse och engagemang parat med goda kunskaper. Därutöver krävs etik och moral.

Alla advokater är skyldiga att följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. I massmedia har det under senare tid förekommit en debatt om bland annat jävsproblematik, där vissa byråer har försökt att förändra advokatrollen på sådant sätt att det skall föreligga möjlighet att företräda fler än en part i samma ärende. Det får därvid förutsättas att detta sker efter godkännande av de inblandade.

Jag menar att detta är en olycklig utveckling. Min erfarenhet säger mig att slutlig ställning till en eventuell jävskonflikt inte kan tas förrän ärendet är avslutat, det vill säga klienterna är inte mogna att besvara en sådan fråga när uppdraget skall påbörjas.

Det är min bestämda uppfattning att den klient som blir förfördelad med stor sannolikhet kommer att misstänka att den andra parten så att säga har gynnats på dennes bekostnad. För klienternas fortsatta förtroende för advokaten och advokatkåren är det därför nödvändigt att undvika att jävskonflikter uppstår.

Advokatrollen innebär att man till klienten skall lämna sitt obegränsade och hängivna stöd. Detta innebär inte att advokaten okritiskt skall föra klientens åsikt/uppfattning vidare utan att advokaten med nyttjande av tillbörlig kunskap och erfarenhet skall vägleda klienten. Detta kan innebära att advokaten många gånger avråder klienten från ett visst handlingssätt eller annat.

Inledningsvis skrev jag att hjälpa människan kan vara programförklaring. Det kan vara lämpligt att lämna en bakgrund till uttrycket och även förklara tanken bakom det. En läsare kan lockas tro att ”hjälpa människan innebär att det är enbart enskilda fysiker som är målgrupp”.

Jag ser det inte på det sättet. Det kan vara så, men lika ofta är människan en del i ett företag som utsätts för påfrestningar av olika slag och behöver hjälp och stöd av kvalificerade advokater. Bakgrunden till uttrycket och att jag kom att fastna för detta är att jag i min ungdom i samband med en anställningsintervju på en större affärsjuridisk byrå fick frågan vad jag trodde att arbetet så att säga gick ut på. Jag svarade då inte allt för övertänkt att jag trodde att min uppgift var att hjälpa människor.

Jag förstod på intervjuarens reaktion att det inte var på det sättet den byrån såg på advokatrollen. Jag har under årens lopp haft möjlighet att fundera över detta flera gånger och kan inte frigöra mig från att denna spontana beskrivning alltjämt har giltighet på mitt utövande av advokatrollen.

Advokat,
Henrik Jacobsson