Är Du missnöjd med sättet vi har utfört vårt uppdrag på?

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet.
Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa ansökan.

Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan klienten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden. Detta ska ske skriftligen (se länk till blankett nedan) och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Advokaten är då skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol.

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
Box 27321
102 54 Stockholm

Länk till anmälningsblankett:
https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden/

Läs mer på Advokatsamfundet:
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2016/januari/Advokatsamfundets-konsumenttvistnamnd-har-godkants-for-tvistlosning/